18.09.2023 | REDAKCIA

 

Ministerstvo kultúry SR pripravilo dvojdňovú konferenciu so zámerom predprípravy Zákona o kultúre. Konferencia s názvom Dobre spravovaná kultúra sa koná 18. septembra 2023 v priestoroch kinosály Slovenskej národnej galérie v Bratislave a 19. septembra 2023 v priestoroch Vodárenského múzea v Bratislave. Tematicky sa zameria na dôležité aspekty tvorby verejných politík v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu. Prvý deň konferencie bude streamovaný naživo a z druhého budú dostupné záznamy.

Konferencia Dobre spravovaná kultúra nadväzuje na v júni tohto roka schválenú Stratégiu kultúry a kreatívneho priemyslu Slovenskej republiky do roku 2030, pričom venovať sa bude vybraným témam naviazaným na strednodobé a dlhodobé opatrenia s konkrétnymi výstupmi.

 

Prvý deň rozoberie formou prednášok a diskusií tri veľké témy 

Konferenciu otvorí ministerka kultúry SR Silvia Hroncová ráno o 9.30, po nej bude úvodný blok do konferencie Dobre spravovaná kultúra – zámery pre Zákon o kultúre prezentovať Zuzana Ivašková. Prvý z troch blokov konferencie následne otvorí téma verejného záujmu v oblasti kultúry. Ako ho možno definovať a kto všetko ho napĺňa? Čo by jeho jasné deklarovanie znamenalo pre zaužívanú prax a zavedené mechanizmy podpory? Aké zámery sa v tejto oblasti na Slovensku pripravujú a kde nám môžu pomôcť príklady z domácej pôdy ako aj zo zahraničia pre nájdenie spoločenského konsenzu v otázke významu kultúry pre spoločnosť?

Diskutujú: Silvia Hroncová, ministerka kultúry SR; Filip Vagač, splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti; Róbert Špoták, riaditeľ Fondu na podporu umenia; Viera Dubačová, divadelná režisérka a občianska aktérka

Moderuje: Oliver Rehák

Ďalšou témou prvého dňa budú ciele kultúrnej politiky a ich využitie. Existujú dáta, ktoré hovoria jasne prečo by rezort kultúry nemal byť na „chvoste záujmu" v rámci celospoločenskej diskusie. Na to, aby kvalita verejnej debaty o kultúrnej politike nezaostávala za ostatnými verejnými politikami, sú spracované na MK SR ciele kultúrnej politiky aj s návrhom ich vyhodnocovania.

Prezentuje: Marcel Čas, Inštitút kultúrnej politiky, MK SR

Diskutujú: Matúš Bieščad, štátny tajomník MK SR; Marcel Čas, riaditeľ Inštitútu kultúrnej politiky, MK SR; Jana Knežová, vedúca odboru kultúry, Košický samosprávny kraj; Marek Engeľ, Inštitút environmentálnej politiky, MŽP SR; Zuzana Révészová, sociologička, Spolka

Moderuje: Oliver Rehák

Tretí, posledný blok, sa bude sústrediť na potrebu a významy spoluprác. V slovenskom kontexte nie je pravidlom, že by sa zástupcovia jednotlivých sektorov spájali do spoločných asociácií, čím by vedeli efektívnejšie tlmočiť svoje požiadavky a nastaviť systematický dialóg. Pritom práve spolupráca umožňuje rozličným subjektom navzájom sa podnecovať.

Prezentuje: Jakub Bakule, Kulturní federace, ČR

Diskutujú: Mária Beňačková Rišková, gestorka tvorby Stratégie kultúry a kreatívneho priemyslu SR 2030; Jakub Bakule, analytik, Kulturní federace; Maroš Brojo, generálny manažér Slovak Game Developer Association; Juraj Heger, Združenie vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky

Moderuje: Oliver Rehák

Na prvý deň konferencie sa verejnosť a novinári či novinárky mohli registrovať prostredníctvom online registračného formulára.

Aktuálne je už kapacita priestoru naplnená. Jednotlivé bloky prvého dňa konferencie s prednáškami a diskusiami budú streamované naživo.

 

Druhý deň sa v rámci okrúhlych stolov presnejšie definujú zámery pre Zákon o kultúre

Tri okrúhle stoly počas druhého dňa konferencie budú viesť gestori a gestorky pracovných skupín  zriadené ministerstvom, ktoré už mesiace na témach detailne pracujú. Hostí, resp. účastníčky a účastníkov okrúhlych stolov, ktorých počet je limitovaný, pozýva priamo Ministerstvo kultúry. Spoločnke detailnejšie rozoberú a zanalyzujú kľúčové témy nadväzujúce na zlepšovanie podmienok pre aktérov a aktérky v kultúre. 

Prvou témou okrúhlych stolov budú subjekty v kultúre, nakoľko v súčasnosti nie je možné dôsledne identifikovať všetkých aktérov a aktérky pôsobiacich v kultúre, čo výrazne sťažuje prijímanie opatrení špecificky zameraných na celý sektor kultúry a kreatívneho priemyslu. Je potrebné legislatívne vymedziť, ktoré fyzické a právnické osoby možno považovať za aktérov a aktérky v kultúre a kreatívnom priemysle. 

Druhou témou okrúhlych stolov budú spôsoby financovania v kultúre. Ekosystém kultúry a kreatívneho priemyslu by mal mať vytvorené podmienky pre stabilné financovanie, a to kombináciou verejných a súkromných zdrojov. Potrebné je tiež vyhodnotiť existujúce a navrhnúť nové formy financovania kultúry s cieľom zvýšenia efektívneho využívania finančných prostriedkov v kultúre.

Moderátorom podujatia bude Oliver Rehák, okrúhle stoly budú viesť gestori tematických pracovných skupín Zuzana IvaškováMarcel Čas.

Záverom konferencie Dobre spravovaná kultúra by malo byť vymedzenie kompotentov smerujúcich k systémovým zmenám pre vytvorenie podkladov k čím viac konkrétnejšiemu zámeru pre Zákon o kultúre. „Príprava takéhoto zákona je behom na dlhú trať, už dnes však vieme pripravovať prostredie a postupne zavádzať do praxe konkrétne opatrenia smerujúce k zlepšeniu podmienok pre subjekty v kultúre, od podmienok umelcov a umelkýň, kultúrnych pracovníkov a pracovníčok, po kultúrne organizácie a inštitúcie a takpovediac ,pripravovať pôdu‘ pre prípravu a aplikáciu zákona do praxe,” uviedla ministerka kultúry Silvia Hroncová.

Na druhý deň konferencie je účasť, vzhľadom na limitované kapacity, na pozvánky MK SR. Výstupy budú spolu so záznamom zverejnené na stránke www.strategiakultury.sk.

Späť na info.mix.plan