16.03.2023 | OZNAM

Zástupca riaditeľa a tajomník Opery Slovenského národného divadla Maroš Podhajský v mene zamestnancov SND rozposlal otvorený list adresovaný členom Výboru NR SR pre kultúru a médiá (list adresovali aj prezidentke Zuzane Čaputovej, predsedovi Národnej rady Borisovi Kollárovi, ministerke kultúry Natálii Milanovej a dočasne poverenému generálnemu riaditeľovi divadla Jozefovi Švolíkovi). Jeho obsah súvisí s aktuálnym výberom nového generálneho riaditeľa SND. Majú za to, že proces výberu sa snaží napadnúť niekoľko jednotlivcov z radov ich súčasných, ale najmä bývalých kolegov, ktorí vytvárajú mylný a klamlivý obraz o stave fungovania divadla.

 

Celé znenie listu

Vážený pán predseda,
vážení podpredsedovia,
vážené poslankyne, vážení poslanci – členovia Výboru NR SR pre kultúru a médiá,

 

my, dolupodpísaní interní zamestnanci Slovenského národného divadla (vedúci zamestnanci, umeleckí zamestnanci, zástupcovia odborových organizácií, zástupcovia umeleckých rád kolektívnych telies, umeleckých poradných orgánov a zástupcovia umeleckých a technických prevádzok), sa týmto chceme dôrazne ohradiť voči snahám o spochybnenie a narušenie celého procesu verejného vypočutia na post generálneho riaditeľa SND, ktoré prebieha v zmysle platnej legislatívy a interných smerníc pod gesciou Ministerstva kultúry SR a ktorého zákonnosť sa neustále snaží napadnúť niekoľko našich bývalých kolegov, avšak často aj v našom mene.

Mnohí z nás pracujú v divadle desiatky rokov a preto vnímame Slovenské národné divadlo ako náš druhý domov. Verejnosti sa v ostatných mesiacoch neustále podsúvajú správy o nespokojnosti či dokonca vnútornom rozvrate divadla.

Žiadne z týchto tvrdení sa však nezakladá na pravde a nás, stovky zamestnankýň a zamestnancov, tieto tendenčné a skreslené informácie nesmierne vyčerpávajú, demotivujú a vyrušujú pri našej práci.

Považujeme za dôležité vás aspoň touto cestou upozorniť na skutočnosť,
že mediálny priestor, ako aj vašu pozornosť už niekoľko mesiacov zneužíva úzka skupina ľudí, ktorí sa označujú a vystupujú ako „sólisti Opery SND”, no zamestnancami z tejto skupiny sú len 2 (slovom dvaja) členovia sólistického súboru a 1 (slovom jeden) inšpicient Opery SND, ktorý je zároveň dlhodobo práceneschopný, čo logicky znamená, že sa už mesiace nezúčastňuje bežného chodu divadla. Upriamujeme tiež vašu pozornosť na to, že v prípade všetkých týchto 3 (slovom troch) zamestnancov ide o konflikt záujmov z dôvodu rodinných väzieb a osobného záujmu, nakoľko sa redukcia sólistického ansámblu priamo dotkla ich najbližších rodinných príslušníkov – prepustený bol buď ich manžel, resp. manželka, resp. súrodenec. Ostatní desiati signatári otvorených listov, vyhlásení a správ, ktoré sú vám podsúvané, sú bývalí zamestnanci, ktorí v SND nepracujú už viac ako pol roka.

Vzhľadom na veľkosť, ale aj osobnostné a profesijné zloženie tejto skupiny sa od nej dôrazne dištancujeme. Rovnako sa silne dištancujeme od všetkých podnetov, mediálnych výstupov, otvorených listov, výziev a iných vyhlásení tejto úzkej skupiny našich bývalých kolegov, ktoré posledné týždne kolujú v médiách alebo boli adresované Výboru NR SR pre kultúru a médiá či Ministerstvu kultúry SR.

Rovnako nesúhlasíme so spôsobom, akým sú v posledných mesiacoch cez predsedu odborov operných sólistov komunikované operné témy. Je potrebné poukázať na skutočnosť, že predseda odborov operných sólistov nie je sólista operného súboru, ale inšpicient, ktorého mandát komunikovať operné témy za Operu SND nemá absolútne žiadnu legitimitu aj s dôrazom na fakt, že je dlhodobo práceneschopný a jeho názory nereflektujú na aktuálnu situáciu v Opere SND a už vôbec nie v SND.

Sme silne znepokojení, že sa týmto spôsobom vytvára vo vás, ako aj vo verejnosti a v našich divákoch veľmi mylný dojem o nespokojnosti v súbore Opery SND. Považujeme to za účelové zneužívanie mena, značky a postavenia Slovenského národného divadla v snahe tak pridať vážnosť ich tendenčným a nepravdivým tvrdeniam.

S poľutovaním sme svedkami toho, ako aj priamo na rokovaní Výboru NR SR pre kultúru a médiá z úst bývalých zamestnancov a často aj od vás, poslankýň a poslancov, opakovane zaznieva téza, že Opera SND je v rozvrate. Sme znepokojení z takýchto tvrdení, a preto sa voči tomuto mylnému a klamlivému obrazu o stave Opery SND dôrazne ohradzujeme. Situácia je diametrálne odlišná – Opera SND je vo výbornej kondícii, dokonca v najlepšej za posledných 15 rokov – rovnako po umeleckej stránke, ako aj zo strany návštevnosti, na čo sme nesporne hrdí a považujeme to za zadosťučinenie za našu prácu, ktorú sa snažíme robiť čo najlepšie. Uvítame, ak túto našu hrdosť a nadšenie pracovať ďalej budete zdieľať s nami a podporovať nás minimálne tak, že nebudete viac venovať pozornosť témam, ktorých prienik s realitou a skutočnou pravdou je nepatrný.

Našim tvrdeniam nasvedčujú nielen štyri vypredané predstavenia náročného titulu – slovenskej opery Svätopluk, ktorá mala premiéru vo februári 2023. V čase písania tohto listu v Opere SND prebieha blok Čarovnej flauty – titulu, ktorý bol už pred pandémiou pripravený na stiahnutie z repertoáru práve z dôvodu nízkeho záujmu divákov. Súčasné predstavenia tohto titulu sú všetky úplne vypredané.

Radi by sme vám poskytli obraz o tom, ako Opera SND v tejto sezóne prešla zásadnou zmenou, na ktorú dlhé roky nemalo žiadne vedenie odvahu. Z repertoárového hrania sme sa pretransformovali na semiblokový systém a jeho nesporné výhody sa už po krátkom čase ukázali a ešte výraznejšie sa prejavia v nasledujúcich sezónach.

Slovenské národné divadlo je trojsúborové divadlo s vlastnou výrobou scénických dekorácií, ako aj samostatným administratívnym, komunikačným a ekonomickým aparátom. Pozostáva z viac ako 830 vysokokvalifikovaných ľudí, ktorí každý deň podávajú najvyšší výkon v službách umeniu a verejnosti. O to viac nás mrzí, že posledné mesiace sa celá pozornosť verejnosti, médií a aj vás, poslankýň a poslancov Výboru NR SR pre kultúru a médiá, zužuje výlučne na názory 13 (súčasných a bývalých) členov operného súboru, ktorý, mimochodom, v súčasnosti pozostáva z takmer 300 zamestnancov, a necítime od vás podporu a ocenenie v našom ďalšom smerovaní slúžiť verejnosti.

S obavami a znepokojením o budúcnosť SND, v ktorom trávime väčšinu nášho času, sledujeme snahu o spolitizovanie a spochybnenie procesu verejného vypočutia na post generálneho riaditeľa SND. Vnímame a uvedomujeme si dôležitosť vašej práce, avšak vaše obavy o osud Opery SND sú založené na klamlivých informáciách. Preto veríme, že sme ich týmto listom dostatočne objasnili. Radi by sme s vami vstúpili do dialógu o stave SND a poskytli vám komplexné a aktuálne informácie v snahe urobiť si ucelený obraz o ďalšom smerovaní SND, o našom vnímaní celého, podľa nášho názoru, umelo vygenerovaného problému okolo Opery SND.

Týmto listom si vás zároveň dovoľujeme zdvorilo požiadať o bezodkladné stretnutie nás – riadnych zástupcov zamestnancov na pôde Výboru NR SR pre kultúru a médiá, kde vám radi otvorene zodpovieme všetky otázky o skutočnom stave prevádzky a fungovania SND.

 

Maroš Podhajský, dočasne poverený vedením Opery SND
Jozef Červenka, šéfdramaturg Opery SND
Martin Leginus, dirigent Opery a Baletu SND
Ján Lešický, ZO Únia pri Orchestri SND
Eva Lalíková, ref. umeleckej prevázdky Opery SND
Katarína Černá Zajacová, koncertná majsterka violončiel, predsedníčka Umeleckej rady Orchestra SND
Miriam Kičiňová, poverená riadením Činohry SND
Nina Poláková, riaditeľka Baletu SND
Ondrej Šaling, sólista Opery SND
Andrea Vizvári – sólistka Opery SND
Ivan Kubovič – ZO Únia pri Zbore SND
Miroslav Bartko – vedúci scénickej výroby Umelecko-dekoračných dielní SND
Branislav Bystriansky, predseda odborovej organizácie zboru Činohry SND
Ľuboš Kostelný, člen umeleckého poradného orgánu zboru Činohry SND
Jana Kovalčíková – členka umeleckého poradného orgánu zboru Činohry SND
Alexander Bárta – člen umelecko poradného zboru Činohry SND
Daniel Majling – dramaturg Činohry SND
Jozef Vajda, člen Činohry SND
Viliam Švarda, vedúci technickej prevádzky Činohry SND
Petra Lanáková – riaditeľka Úseku ľudských zdrojov SND
Katarína Benczová – dočasne poverená riadením obchodu
Alena Longauerová – vedúca personálneho oddelenia
Zuzana Barysz – poverená riadením Úseku komunikácie SND

Späť na drama.plan